جهت پرداخت  بصورت کارت به کارت ابتدا هزینه مربوطه را به حساب زیر واریز کرده سپس فرم را تکمیل و ارسال کنید.